Voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Gool

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten tot verhuur van (hijs) materiaal en de in het kader van deze verhuur uit te voeren opdrachten en te verrichten werkzaamheden tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Van Gool Verhuur BV. (hierna ook te noemen: VGV) anders is bepaald en/of overeengekomen.

2. Deze voorwaarden gaan steeds voor op eventuele voorwaarden van de huurder, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald en/of overeengekomen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

1. In de categorie, tekeningen, afbeeldingen, maat- en gewichts-opgaven ed. vermelde gegevens zijn niet bindend. Door VGV verstrekte aanbiedingen en opgegeven voorwaarden binden haar niet, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald en/of overeengekomen.

2. Een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst (en een opdracht om in het kader van een huurovereenkomst werkzaamheden, bijvoorbeeld montage-, reparatie-, demontage-werkzaamheden te verrichten) alsmede een wijziging en/of aanvulling van dit aanbod (of deze opdracht) of van een overeenkomst, zijn voor VGV slechts bindend nadat deze schriftelijk door VGV zijn aanvaard of bevestigd: mondelinge toezeggingen of afspraken zijn niet bindend, tenzij door VGV schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

1. Door VGV vermelde en/of opgegeven prijzen terzake van de verhuur van materieel alsmede ter zake van de in dit kader te verrichten werkzaamheden zijn vrijblijvend, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald of overeengekomen.

2. Indien zich na de datum van aanvaarding van een opdracht tot het verrichten van montage-, demontage-,herstel-of andere werkzaamheden voor of aan het verhuurde materiaal een verhoging voordoet in de prijzen van materialen, vrachten en lonen, dan wel zich prijsverhogingen voordoen als gevolg van stijging van omzetbelasting, accijnzen, wijzigingen van de valuta ed. heeft VGV het recht deze verhoging aan huurder/opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 4. LEVERTIJDEN

1. Door VGV opgegeven levertijden binden haar niet. Zij worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

2. Overschrijding van de levertijd - ongeacht de oorzaak - geeft de huurder/opdrachtgever geen recht de huurovereenkomst/ opdracht te annuleren, de ontvangst van de (verhuurde) goederen of de betaling van de huurtermijnen/werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te weigeren cq. op te schorten, korting, schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij de overschrijding van de levertijd van zodanige aard is, dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de huurder de hiervoor genoemde acties niet kunnen worden onthouden. In dat geval echter zal de huurder niet tot één der meergenoemde acties kunnen overgaan dan nadat VGV schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een termijn van tenminste 1 maand is gegeven alsnog te leveren.

3. De door VGV opgegeven levertijd gaat in op de dag vermeld in de overeenkomst of in de bevestiging door VGV van deze overeenkomst. Indien door VGV, overeenkomstig hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald, storting van een waarborgsom of overeenkomstig hetgeen in artikel 13 lid 2 is bepaald, geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de tijdens de huurperiode verschuldigde bedrag of zekerheid voor deze termijnen of dat bedrag is verlangd, vangt de levertijd aan op de dag, dat deze waarborgsom en/of vooruitbetaling door VGV is ontvangen of de zekerheid tot genoegen van VGV is gesteld.

4. Het materiaal geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd indien het materiaal de fabriek/het magazijn van VGV heeft verlaten of op het moment dat VGV de huurder schriftelijk heeft meegedeeld, dat de goederen ter verzending gereed staan. Indien door VGV is aangenomen het materiaal voor de huurder te monteren, geldt het materiaal met betrekking tot de levertijd als geleverd, onmiddellijk nadat het materiaal of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling van VGV, op de plaats in de schriftelijke overeenkomst of in de schriftelijke bevestiging van VGV genoemd, bedrijfsvaardig zijn opgesteld.

5. Indien de huurder weigert het aan hem verhuurde materiaal te aanvaarden, is VGV gerechtigd deze bij deurwaardersexploit, bij aangetekend schrijven, telefax of telex nogmaals te doen aanbieden. Bij een nieuwe weigering heeft VGV het recht om zonder in gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de huurovereenkomst te ontbinden, in welk geval de huurder bij wege van direct opeisbare boete verschuldigd is aan VGV te voldoen een bedrag, dat bij huur voor bepaalde tijd gelijk is aan de nog niet verschenen huurtermijnen en dat bij huur voor onbepaalde tijd gelijk is aan de huurtermijnen, die over een periode van vier weken verschuldigd zouden zijn, een en ander onverminderd de rechten van VGV op volledige vergoeding van schade en kosten.

6. Indien de huurder/opdrachtgever VGV niet in staat stelt haar werkzaamheden uit te voeren heeft VGV het recht deze door haar uit te voeren werkzaamheden bij deurwaardersexploit, bij aangetekend schrijven, telefax of bij telex nogmaals te doen aanbieden. Bij een nieuwe weigering heeft VGV het recht om zonder in gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de huurder/opdrachtgever bij wege van gefixeerde schadevergoeding verschuldigd is een bedrag, gelijk aan het bedrag, dat voor deze werkzaamheden, indien zij zouden zijn uitgevoerd, berekend had kunnen worden.

ARTIKEL 5. LEVERING-TRANSPORT

1. De levering van het verhuurde materiaal geschiedt af fabriek of magazijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Het vervoer van het verhuurde materiaal geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de huurder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien ten aanzien van het vervoer geen speciale voorschriften van de huurder schriftelijk ter kennis van VGV zijn gebracht, geschiedt het vervoer op een door VGV te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van VGV, onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald.

ARTIKEL 6. DUUR

1. De huur wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald of overeengekomen. Huurovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar.

2. De huur voor onbepaalde tijd kan door huurder te allen tijde beëindigd worden, met dien verstande, dat in geval de beëindiging van de huurovereenkomst plaatsvindt binnen een week nadat zij is aangegaan, de huurder de over deze week verschuldigde huur in het geheel dient te voldoen.

3. De huur voor onbepaalde tijd kan door VGV beëindigd worden door schriftelijke opzegging tegen het einde van de week (vrijdag) en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 week, - een en ander onverminderd het recht van VGV om de huurovereenkomst onmiddellijk te doen eindigen in de gevallen vermeld in artikel 14 lid 1.

ARTIKEL 7. VERSCHULDIGDHEID VAN HUUR

1. De huurtermijnen zijn verschuldigd met ingang van de dag waarop het verhuurde materiaal is geleverd in de zin van artikel 5 lid 3 tot de dag waarop het materiaal in gevolge het bepaalde in artikel 14 lid 1 aan VGV is opgeleverd. 2. Verhindering van de huurder om van het verhuurde materiaal gebruik te maken zal nimmer invloed hebben op het voortduren van de huurovereenkomst, noch op de verschuldigdheid van enige huurtermijn, ook niet indien daartoe sprake is van overmacht, hetgeen overigens de rechten van VGV uit hoofde van het bepaalde in artikel 14 onverlet laat.

ARTIKEL 8. RISICO VAN HET VERHUURDE MATERIAAL

1. Het risico van het verhuurde materiaal is gedurende de huurovereenkomst, vanaf levering tot de datum waarop door de huurder het materiaal aan VGV overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 1 is opgeleverd, voor de huurder.

2. De huurder is verplicht het verhuurde materiaal genoegzaam -en in ieder geval tegen de door VGV op te geven nieuwwaarde- te verzekeren en gedurende de huurperiode, althans gedurende de periode dat het materiaal nog niet overeenkomstig artikel 15 lid 1 aan VGV is opgeleverd - verzekerd te houden tegen verlies en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand, diefstal en andere door VGV schriftelijk aan te wijzen risico’s.

3. De huurder is verplicht schade aan of verlies van het materiaal onverwijld aan VGV schriftelijk te berichten.

ARTIKEL 9. HET GEBRUIK VAN HET GEHUURDE MATERIAAL/ VERPLICHTINGEN HUURDER

1. De huurder is verplicht het verhuurde materiaal zorgvuldig te behandelen en overeenkomstig de bestemming te gebruiken.

2. Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGV niet toegestaan eventuele reparaties of andere werkzaamheden -van welke aard ook- zelf of door derden te (doen) verrichten.

3. De huurder is verplicht te allen tijde aan VGV of aan één of meer in onderling overleg aan te wijzen deskundigen gelegenheid te verschaffen het verhuurde materiaal te onderzoeken. Huurder machtigt VGV of de aangewezen deskundigen onherroepelijk de plaatsen te betreden, waar het verhuurde zich mocht bevinden. Het rapport van deze deskundigen wordt door huurder en VGV aanvaard als bindende vaststelling der daarin geconstateerde feiten.

4. Het is huurder niet toegestaan: a. het verhuurde materiaal aard- en/of nagelvast met de grond en/of gebouw, of zodanig met andere roerende of onroerende zaken te verbinden, dat het materiaal een bestanddeel van dat andere goed wordt. b. het verhuurde materiaal te verkopen, te ruilen, te vervreemden, te bezwaren, te verpanden, tot zekerheid in eigendom van derden over te dragen, te verhuren of anderszins in gebruik van derden af te staan. De huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslag leggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van VGV van het verhuurde materiaal- zodra het gevaar bestaat dat een derde het materiaal gaat beschouwen als eigendom van de huurder. Kosten, gemaakt ter waarborging van de rechten van VGV tegenover derden komen voor rekening van de huurder. Huurder is verplicht het verhuurde materiaal voorzien te houden van herkenningsgelden, merken en nummers, die zich op het verhuurde materiaal bij het aangaan van de huurovereenkomst bevinden.

ARTIKEL 10. MONTAGE/DEMONTAGE/REPARATIES

1. De montage en demontage van het verhuurde materiaal geschiedt door de huurder, tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald of overeengekomen.

2. VGV zal de noodzakelijke reparaties gedurende de huurperiode aan het verhuurde materiaal verrichten, met inachtneming van hetgeen in de volgende leden is bepaald.

3. In geval VGV montage-, demontage- of reparatiewerkzaamheden zal gaan verrichten is huurder verplicht alle hulp te verlenen die redelijkerwijs kan worden verlangd, zorg te dragen voor de beschikbaarstelling van de naar het oordeel van VGV benodigde hulpkrachten, werkruimtes, hef- en transportwerktuigen en verder benodigd materiaal.

4. Ingeval van montage, demontage of reparatie van het verhuurde materiaal, door VGV geschied, zijn voor rekening van de huurder de navolgende kosten: a. Alle kosten (lonen, reis- en verblijfkosten e.d.) van de monteurs en/of ander personeel van VGV, benevens alle kosten die mochten ontstaan wanneer huurder/opdrachtgever VGV niet in staat mocht stellen de montage, demontage of reparatie op de daarvoor bestemde tijd uit te voeren en/of deze regelmatig voort te zetten. b. De extra kosten die door onwerkbaar weer mochten ontstaan. c. De kosten van bij werkzaamheden met inbegrip van de daarvoor benodigde materialen.

5. Bij reparatie van het verhuurde door VGV zullen de in het vorig lid genoemde kosten niet voor rekening van huurder/ opdrachtgever komen indien deze reparatie valt onder de garantie als omschreven in artikel 12, tenzij deze kosten zijn ontstaan doordat huurder/opdrachtgever VGV niet in staat heeft gesteld de reparatie op de daarvoor bestemde tijd uit te voeren en/of deze regelmatig voort te zetten.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIES

1. De aansprakelijkheid van VGV uit hoofde van de huurovereenkomst of in het kader van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de hieronder omschreven garantieverplichtingen.

2. VGV garandeert de deugdelijkheid van het verhuurde materiaal. Deze garantieverplichting strekt zich niet verder uit dan tot reparatie en -indien nodig- vervanging van het verhuurde materiaal.

3. VGV is slechts aansprakelijk voor door huurder/opdrachtgever en/of derden geleden schade, ontstaan door gebreken in of aan het verhuurde materiaal, van welke aard dan ook, of door gebrekkige uitvoering van door VGV verrichte werkzaamheden aan het verhuurde materiaal -waaronder begrepen montage, demontage, reparaties e.d, tot maximaal het gefactureerde bedrag. Iedere verdere aansprakelijkheid, waaronder begrepen bedrijfsschade is uitgesloten.

4. Indien deze werkzaamheden niet door VGV zijn verricht, draagt VGV geen aansprakelijkheid voor gebreken, door onvoldoende of ondeskundige montage/demontage, onvoldoende of ondeskundig gebruik door slechte bediening, overbelasting, onjuiste opstelling e.d. ontstaan.

5. Indien VGV te dezer zake door derden aansprakelijk wordt gesteld zal de huurder/opdrachtgever VGV te dezer zake voor de aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende schade en kosten volledig vrijwaren.

6. De uitsluiting van de aansprakelijkheid alsmede de verplichting van de huurder/opdrachtgever tot vrijwaren bedingt VGV evenzeer voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door VGV ter zake van verhuur, leveringen, montage-, demontage-, reparatie en andere werkzaamheden wordt gebruikt, -alsmede voor hen van wie VGV het verhuurde materiaal en/of onderdelen betrekt.

ARTIKEL 12. RECLAMES

1. Reclames dient de huurder bij zichtbare gebreken aan het verhuurde materiaal direct bij de levering van het materiaal en bij niet zichtbare gebreken binnen 4 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk bij VGV in te dienen.

2. Elke aanspraak op de in het vorige artikel genoemde garanties vervalt indien: a. Door de huurder bij VGV niet is gereclameerd overeenkomstig hetgeen in het vorige lid is bepaald. b. Door huurder zelf of door derden -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door VGV - herstel- of andere werkzaamheden aan het verhuurde materiaal zijn verricht. c. Door of namens huurder -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGV - wijzigingen of veranderingen in of aan het verhuurde materiaal zijn aangebracht. d. Door huurder VGV niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen. e. Door huurder het gehuurde materiaal niet overeenkomstig de bestemming of op onvoldoende of ondeskundige wijze is gemonteerd/gedemonteerd, gebruikt, opgesteld ed.

3. Een beslissing van de door partijen aangewezen deskundige inzake een geschil omtrent de door de huurder geclaimde garantie is voor beide partijen bindend.

4. Het beweerdelijke niet nakomen door VGV van garantieverplichtingen ontslaat de huurder niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de huurovereenkomst. De omstandigheden dat VGV garantie-werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren ontslaat huurder van geen enkele verplichting uit de huurovereenkomst (of daarmee samenhangende overeenkomst), tenzij de werkzaamheden van dien aard zijn dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, van huurder niet verwacht kon worden aan zijn verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 13. BETALING

1. De betaling van huurtermijnen alsmede van bedragen die huurder/opdrachtgever ingevolge de bepalingen van deze voorwaarden of anderszins is verschuldigd dient te geschieden ten kantore van VGV of door storting op de post- of bank[1]rekening van VGV, in wettig Nederlands betaalmiddel, zonder enige korting of schuldvergelijking - binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. VGV heeft het recht om vooruitbetaling van of zekerheidsstelling voor de betaling van de in lid 1 bedoelde termijnen of bedragen te verlangen. VGV heeft in dat geval het recht de uitvoering van de huurovereenkomst of de uitvoering van werkzaamheden op te schorten, totdat VGV deze vooruit[1]betaling heeft ontvangen of de zekerheid ten genoegen van VGV is gesteld.

3. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is de huurder/opdrachtgever van rechtswege -zonder enige vooraf[1]gaande sommatie of ingebrekestelling- in gebreke en is hij van rechtswege gehouden een rente te vergoeden van 1 1/4 % per maand (waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend).

4. Alle kosten -zowel in- als buitenrechtes- door overtreding of niet nakoming van de bepalingen van de overeenkomst door de huurder aan VGV veroorzaakt, daaronder begrepen de kosten van de rechtskundig raadsman van VGV zijn voor rekening van huurder die zich ten aanzien daarvan zonder voor[1]behoud gedraagt naar de bonafide opgave van VGV. In geval van wanbetaling der huurtermijnen worden buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten daartoe opgestelde richtlijnen.

ARTIKEL 14. EINDE HUUROVEREENKOMST

1. Bij het eindigen van de huurovereenkomst is huurder verplicht onverwijld het verhuurde materiaal in goede staat aan VGV op te leveren. Het materiaal wordt geacht aan VGV te zijn opgeleverd indien het op het door VGV aangegeven magazijn door huurder is afgeleverd.

2. Huurder is verplicht om aan VGV te vergoeden de schade die bij of direct na de oplevering aan het verhuurde door de verhuur blijkt te zijn ontstaan. Deze schade zal door VGV worden vastgesteld en uiterlijk binnen 10 dagen na de datum waarop het materiaal door huurder is opgeleverd, schriftelijk aan huurder worden meegedeeld. Indien door huurder niet binnen 10 dagen na kennis nemen van de door VGV vastgestelde schade schriftelijk is geprotesteerd, staat de door VGV geconstateerde schade tussen partijen vast.

3. Het vervoer van het materiaal naar het magazijn geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de huurder.

4. Indien ten aanzien van het vervoer geen speciale voorschriften van de huurder schriftelijk ter kennis van VGV zijn gebracht geschiedt het vervoer op een door VGV te bepalen wijze en met vervoermiddel ter keuze van VGV.

5. Bij het eindigen van de huurovereenkomst is VGV te allen tijde bevoegd om zelf het materiaal bij huurder weg te halen. De hieruit voor VGV voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 15. WAARBORGSOM

1. Huurder is verplicht op eerste verzoek van VGV tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting- en die gedurende de huurovereenkomst en bij het eindigen daarvan kunnen ontstaan, een waarborgsom tot een door VGV aan te geven bedrag (dat ten hoogste gelijk zal zijn aan de nieuwwaarde van het verhuurde materiaal) op een door VGV te bepalen wijze aan VGV te betalen.

2. Het is huurder niet toegestaan de door hem gestorte waarborgsom te doen strekken tot betaling van door hem verschuldigde huurtermijnen noch in vergelijking te brengen met enige andere op hem jegens VGV rustende verplichting.

3. VGV heeft het recht om - zodra huurder enige uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen na eerste aanmaning door VGV niet of niet tijdig nakomt- zonder rechterlijke tussenkomst verhaal te zoeken op de waarborgsom, onverminderd op overige rechten die VGV ingevolge deze overeenkomst aan de nalatigheid van huurder ontleent. Ingeval beëindiging van de huurovereenkomst een batig saldo van de door huurder gestorte waarborgsom resteert zal deze door VGV aan huurder worden terugbetaald, zonder rentevergoeding, zodra huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, zal ten aanzien van alle geschillen, die mochten voorkomen ter zake van de verhuur van materiaal en/of het verrichten van werkzaamheden - zulks met inbegrip van alle rechtsmaatregelen ter zake van incasso of anderszins -de burgerlijke rechter te Haarlem- bevoegd zijn.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze catalogus en de daarin opgenomen gegevens, kan Van Gool verhuur geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud. Wijzigingen in prijs, model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden